สตรีมีครรภ์

ยานี้จัดอยู่ใน Pregnancy category B

ไม่พบความผิดปกติของทารกในครรภ์จากการศึษาในสัตว์ทดลอง ส่วนในหญิงตั้งครรภ์ยังขาดข้อมูลการศึกษาที่มีการควบคุมที่ดีและจำนวนเพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัยของการใช้ยาต่อทารกในครรภ์

 

หญิงระหว่างให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ายานี้สามารถขับผ่านทางน้ำนมได้หรือไม่ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง