อาการแสดง

จากการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีโดยให้ซิลเดนาฟิลในขนาดสูงจนถึง 800 มิลลิกรัมครั้งเดียว พบว่าอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบเมื่อให้ซิลเดนาฟิในขนาดต่ำ แต่อุบัติการณ์ในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของการได้รับยาในขนาดสูงพบมากกว่าการได้รับยาในขนาดต่ำ

 

การรักษา

ในรายที่ได้รับยาเกินขนาดให้ทำการรักษาแบบประคับประคองตามอาการที่เกิดขึ้น การล้างไตไม่ช่วยเร่งการขจัดยาซิลเดนาฟิลออกจากร่างกาย เนื่องจากยานี้จับกับโปรตีนในพลาสมาสูงและถูกขับออกทางปัสสาวะน้อย