องค์การเภสัชกรรม (GPO)

75/1 ถนนพระรามที่ 6 ราชเหวี กรุงเทพมหานคร