ขนาดยาสูงสุด : ขนาดซิลเดนาฟิลสูงสุดต่อวัน 100 มิลลิกรัม โดยความถี่ในการรับประทานยาสูงสุดคือไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน