ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังในผู้สูงอายุ ควรพิจารณาเริ่มจากขนาดยาต่ำคือ 25 มิลลิกรัม และอาจจำเป็นต้องปรับขนาดยา เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีโรคอื่นๆ ร่วมด้วยซึ่งอาจเป็นข้อห้ามใช้ของซิลเดนาฟิล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องประเมินโรคอื่นๆ ที่ผู้สูงอายุเป็นอยู่และยาต่างๆ ที่ผู้สูงอายุใช้อยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้ อาจต้องพิจารณาปรับขนาดซิลเดนาฟิลตามสกาวะการทำงานของตับและไตในผู้สูงอายุแต่ละราย