ใช้ซิลเดนาฟิลด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง โดยจำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสม พิจารณาเริ่มใช้ซิลเดนาฟิลในขนาดต่ำสุดคือ 25 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่องขั้นรุนแรง