พิจารณาเริ่มซิลเดนาฟิลที่ขนาด 25 มิลลิกรัม ยังไม่มีการศึษาการใช้ซิลเดนาฟิลในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่องขั้นรุนแรง (Child-Pugh class c)