สูญเสียความสามารถในการมองห็น : ซิลเดนาฟิลอาจทำให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการมองเห็นซึ่งมีรายงานการเกิดน้อย และอาจเป็นสัญญาณของโรคขั้วประสาทตาขาดเลือด (nonarteritic anterior ischemic optie neuropathy, NAION) โดยความเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นตามประวัติของการสูญเสียความสามารถในการมองเห็น ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆของการเกิดโรคขั้วประสาทตาขาดเลือดได้แก่ การมีอัตราส่วน cup-to-disc ratio ต่ำ (crowded disc). โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ, เมาหวาน, ความตันโลหิตสูง, ภาวะไขมันในเลือดสูง, การสูบบุหรี่, และอายุที่มากกว่า 50 ปี เป็นต้น