อวัยวะเพศมีการแข็งตัวนานผิดปกติและภาวะองคชาตแข็งค้าง (Priapism) : ซิลเดนาฟิลอาจทำให้เกิดอวัยวะเพศแข็งตัวนานผิดปกดิมากกว่า 6 ชัวโมงและเกิดความเจ็บปวดแต่มีรายงานการเกิดน้อย ควรให้คำแนะนำผู้ป่วยให้พบแพทย์ทันทีที่พบการแข็งตัวของอวัยวะเพศนานเกิน 4 ซั่วโมง