ใช้ซิลเดนาฟิลด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม alpha-blockers เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ ผู้ป่วยควรมีการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตคงที่ก่อนเริ่มทำการรักษาด้วยซิลเดนาฟิล และเริ่มใช้ซิลเดนาฟิลในขนาดต่ำที่สุดที่แนะนำให้ใช้ นอกจากนี้ยากลุ่ม alpha-blockers ควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำที่สุดที่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา ด้วยซิลเดนาฟิลอยู่ในขณะนั้น