ผู้ใหญ่ :

*ขนาดยาโดยทั่วไป : รับประทานซิลเดนาฟิลขนาด 50 มิลลิกรัมเวลาที่ต้องการ โดยรับประทานยากอนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามอาจรับประทานยาได้ในช่วงตั้งแต่ 30 นาทีถึง 4 ชั่วโมงก่อนการมีเพศสัมพันธ์

*ขนาดยาสูงสุด : ขนาดซิลเดนาฟิลสูงสุดต่อวัน 100 มิลลิกรัม โดยความถี่ในการรับประทานยาสูงสุดคือไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน

*การปรับขนาดยา : อาจปรับเพิ่มขนาดซิลเดนฟิลได้จนถึงขนาดยาสูงสุดคือ 100 มิลลิกรัมหรือปรับลดขนาดยาได้ถึง 25 มิลลิกรัม ขึ้นกับประสิทธิภาพและความสามารถในการทนต่อยาของผู้ป่วยแต่ละราย

 

ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี :

ใช้ซิลเดนาฟิลดัวยความระมัดระวัง ควรพิจารณาเริ่มจากขนาดยาต่ำคือ 25 มิลลิกรัม

 

ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีการตอบสนองคงที่ต่อการรักษาด้วยยากลุ่ม Alpha-blockers :

พิจารณาเริ่มซิลเดนาฟิลจากขนาตต่ำคือ 25 มิลลิกรัม

 

ขนาดยาสำหรับผู้บ่วยที่ใช้ซิลเดนาฟิลร่วมกับยาที่แสดงฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A4 :

เมื่อใช้ร่วมกับ erythromycin, itraconazole, ketoconazole และ saquinavir : พิจารณาเริ่มซิลเดนาฟิลที่ขนาด 25 มิลลิกรัม

เมื่อใช้ร่วมกับ ritonavir : ขนาดซิลเดนาฟิลสูงสุดต่อครั้งคือ 25 มิลลิกรัมภายในช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง

 

ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง :

ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง (creatinine clearance ClCr น้อยกว่า 30 มิลิลิตร/นาที) : พิจารณาเริ่มซิลเดนาพิลที่ขนาด 25 มิลลิกรัม

 

ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีกรทำงานของตับบกพร่อง :

พิจารณาเริ่มซิลเดนาฟิลที่ขนาด 25 มิลลิกรัม ยังไม่มีการศึษาการใช้ซิลเดนาฟิลในผู้ป่วบที่มีการทำงานของตับบกพร่องขั้นรุนแรง (Child-Pugh class c)